REEF Privacy Statement
 

REEF Projectmanagement B.V. (hierna: REEF) respecteert de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan REEF verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het privacy statement is van toepassing op alle sites van REEF en aan haar gelieerde ondernemingen.

Om de dienstverlening die REEF beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie REEF een samenwerking aan gaat. REEF zal zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om gaan.

Met dit privacy statement wil REEF u duidelijk maken waarom REEF bepaalde informatie verzamelt, hoe REEF uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden REEF de informatie aan u of anderen verstrekken. De werkwijze van REEF is in overeenstemming gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

REEF gevestigd aan de Beemdstraat 34, 5652AB te Eindhoven, Kamer van Koophandel (17092021) en alle aan REEF gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van opdrachtgever & kandidaat. Hierbij kunt u denken aan activiteiten als: projectmanagement, detacheren, werving & selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van ZZP’ers.

REEF bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

REEF verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website reef.nl, u zich inschrijft, of indien u door REEF wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die REEF aanbiedt waaronder ook eventuele uitnodigingen om deel te nemen aan onze kennissessies.

REEF kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening, denk hierbij aan webpagina’s zoals Monsterboard, Nationale Vacaturebank of LinkedIn. In dat geval zal REEF u benaderen of u interesse heeft om zich bij REEF in te schrijven conform de voorwaarden van REEF en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kan REEF relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door REEF benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Als u aan REEF persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy beleid daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving, zal REEF deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via Linkedin.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment dat u een project uit gaat voeren (arbeidsovereenkomst):

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens
REEF verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Alle eerdergenoemde informatie/gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door REEF worden gebruikt voor de navolgende doeleind

 • Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’;
 • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan;
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, danwel een opdracht (waaronder assessments);
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan REEF uw persoonsgegevens delen?
REEF kan uw persoonsgegevens delen aan opdrachtgevers en verwerkers die namens REEF diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan REEF ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoelang bewaart REEF uw gegevens?
REEF bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van REEF alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig word geacht, wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

 • Voor kandidaten maximaal 2 jaar;
 • Voor medewerkers minimaal 7 jaar (op basis van fiscale wetgeving);
 • Voor relaties maximaal 2 jaar.

Indien de toestemming niet wordt verleend of deze wordt tussentijds ingetrokken dan worden uw gegevens binnen 4 weken door REEF verwijderd.

Uw persoonlijke rechten
Bij REEF zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u ons mailen op info@reef.nl. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door REEF. Wij zullen binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voor uw gemak houdt REEF bij welke vacatures u eerder heeft bekeken. Op basis van cookies tonen wij u eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken van REEF wordt u gevraagd of u cookies wil inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen
REEF kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Beveiliging
REEF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. REEF heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door REEF genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. REEF kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden
REEF besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. REEF aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van REEF en/of social media kanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van REEF, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy en Cookie reglement hebben. REEF aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacy statement
REEF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. REEF beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacy statement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 18 mei 2018

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door REEF, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@reef.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.